Header Ads Widget

Header ADS

ปลัด พม. เผยไทยทำสมุดปกขาวเสนอมาตรการแก้วิกฤตประชากรในเวทีอาเซียน พร้อมเป็นเจ้าภาพศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุและนวัตกรรม


ปลัด พม. เผยไทยทำสมุดปกขาวเสนอมาตรการแก้วิกฤตประชากรในเวทีอาเซียน  พร้อมเป็นเจ้าภาพศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุและนวัตกรรม

        วันที่ 24 มีนาคม 2567 ที่ เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยระดับรัฐมนตรี (ASCC Minister of Thailand) เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 31 (31st ASCC Council Meeting) ภายใต้แนวคิดหลัก “การเสริมสร้างการเชื่อมต่อและความยืดหยุ่นของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN: Enhancing Connectivity and Resilience)” ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 36 (36th SOCA Meeting) จัดขึ้นโดยกระทรวงการแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะประธานอาเซียน ปี พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมในระดับรัฐมนตรี ประกอบด้วย เลขาธิการอาเซียน รัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง 

       นายอนุกูล กล่าวว่า การประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 31   มีการรายงานผลประเด็นที่เสาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนให้ความสำคัญ และการรายงานผลงานในปี 2567 ภายใต้การเป็นประธานของ สปป.ลาว ต่อที่ประชุม เพื่อเตรียมส่งสถานะของเอกสารผลลัพธ์ไปยังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 44 และ 45 ทั้งนี้ ตน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยระดับรัฐมนตรี ได้กล่าวแลกเปลี่ยนและขอบคุณต่อที่ประชุม โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการจัดทำมาตรการเชิงรุก กลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาว ความร่วมมือข้ามภาคส่วนและข้ามเสา ในการรับมือกับความท้าทายที่กำลังเกิดขึ้น ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ และสร้างชุมชนที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้คนที่หลากหลายของอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นปัญหา “วิกฤตประชากร” เนื่องจากภายในปี 2593 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) และสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) ซึ่งย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อแรงงาน สวัสดิการสังคม ระบบการดูแลสุขภาพ หรือผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และอื่นๆ โดยประเทศไทยพรัอมสนับสนุนให้พัฒนาการจัดการและเตรียมพร้อมสำหรับผลกระทบของวิกฤตประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประชาชนกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อประกันความเป็นอยู่ที่ดีของพลเมืองอาเซียนร่วมกัน

       นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นดังกล่าว ตนยังได้นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทย ซึ่งได้จัดทำรายงานสมุดปกขาวที่มีมาตรการครอบคลุม 5 ข้อเสนอเชิงนโยบาย สำหรับหน่วยงานภาครัฐของไทยในการจัดการกับวิกฤตประชากรดังกล่าว พร้อมลงนามในข้อตกลงอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเจ้าภาพศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงอายุและนวัตกรรมหรือ ACAI (อาไก) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการสูงวัย#ข่าวพม #esshelpme #วราวุธรับฟังทำจริง #พมพอใจให้ทุกวัยพึงพอใจในพม #พมหนึ่งเดียว #ศรส #พม #อาเซียน 


Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 Bartercard Thailand โชว์ผลงานครึ่งปีแรก พร้อมเผยแผนในอนาคต เตรียมเปิดตัวบริการใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด