Header Ads Widget

Header ADS

ดีอีเอส – ดีป้า จัดใหญ่ “HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY” เสริมทักษะดิจิทัลคนไทย พร้อมรับมือโลกอนาคต ผ่านกิจกรรมดิจิทัลแบบไร้ขีดจำกัด

  

 

ดีอีเอส – ดีป้า จัดใหญ่ HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY
เสริมทักษะดิจิทัลคนไทย พร้อมรับมือโลกอนาคต ผ่านกิจกรรมดิจิทัลแบบไร้ขีดจำกัด

 

25 สิงหาคม 2566กรุงเทพมหานคร  ดีอีเอส - ดีป้าผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรเปิดมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล HACKaTHAILAND 2023:DIGITAL INFINITY ร่วมยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโลกอนาคตที่ดิจิทัลเข้ามามีส่วนสำคัญในการใช้ชีวิรอบด้าน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านกิจกรรมจัดแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล
ทีหลากหลาย เวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษ รวมถึงการประชันไอเดียด้านดิจิทัลบนเวที Pitching กับ โซนไฮไลต์ 
ณ Plenary Hall 1 - ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอด 2 วันไม่น้อยกว่า 40,000 คนสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบาท

 

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลHACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITYโดยมีผู้แทนจากสถานทูต ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง 
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง

 

นายชัยวุฒิ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลฯ มุ่งมั่นผลักดันประเทศไทยสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนและบุคลากรดิจิทัล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศผ่านการเสริมสร้างความรู้
และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นแก่ประชาชนทุกช่วงวัยให้สามารถต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย พร้อรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคต

 

ด้วยเหตุนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ โดย ดีป้า จึงจัดมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลสุดยิ่งใหญ่ในชื่อHACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY ขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม ณ Plenary Hall 1 – 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านดิจิทัลที่ทันสมัย พร้อมอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายและการดำเนินงานของกระทรวงที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลประเทศในภาพรวมผ่านแนวทางการทำงาน
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าว

 

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า HACKaTHAILAND2023: DIGITAL INFINITY เกิดจากความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มาร่วมมอบประสบการณ์ ยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้ประชาชไทยทุกกลุ่มและทุกช่วงวัยตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน ก่อนนำพาประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลาง
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภายในงานมีการนำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบ
Edutainment เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์ด้านดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้จากเวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษจากเหล่ากูรูในแวดวง รวมไปถึงการประชันไอเดียด้านดิจิทัลในหลากหลายสาขา ซึ่ง HACKaTHAILAND 2023:DIGITAL INFINITY แบ่งเป็น 5 โซนไฮไลต์ ประกอบด้วย

1. FUTURE ZONE: เตรียมความพร้อมกำลังคนของประเทศเพื่อก้าวสูเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลผาน Showcase เทคโนโลยีใหมของโลก และการสร้างประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) กับ GENERATIVE AI STUDIO โดยการจำลองสตูดิโอที่รองรับทุกไอเดียการสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัล

 

2. COMMERCE ZONE: รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการซื้อ – ขายในโลกยุคใหม่ที่ครอบคลุมระบบนิเวศเพื่อการค้า พร้อมพบกับความสำเรจจากการยกระดับตลาดสดสูตลาดยุคใหมที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ดต้นทุนและเพิ่มยอดขายอยางยั่งยืน รวมถึง Showcase ตลาดแหงโลกอนาคตที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่้ำสมัยมาใช้ยกระดับการบริหารจัดการร้านค้า การเปดตัวแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ (Big Data Platform) ด้าน E-commerce สัญชาติไทย เพื่อวิเคราะห์เทรนด์การค้าขายจาก Social Platform และ E-Commerce Platform รวมถึงการเนรมิตพื้นที่เป็น Live Studio เพื่อให้ผู้รวมงานได้รับชมเบืองหลังการขายของออนไลน์จากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังใน 4 หมวดสินค้าคือ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ความงาม อาหาร และเทคโนโลยี

 

3. TOURISM ZONE: เปิดประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวแห่งอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแบบเต็มขั้นผ่านกิจกรรม Digital Tourism Fair เชื่อมโยงทุกการเดินทางให้เป็นเรื่องง่ายด้วยการออกแบบและวางแผนการเดินทางอย่างชาญฉลาด สะดวก สบาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยว พร้อมพบกับ Showcase แพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับชาติ ThailandCONNEX เชื่อมต่อทุกโอกาสให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในยุคดิจิทัล

 

4. CONTENT ZONE: พบกับโอกาสสำคัญของวงการเกมไทยกับกิจกรรม Demo Day ของโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 3 ที่เหล่าคนทำเกม ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นจะมาประชันผลงานเพื่อค้นหาสุดยอดเกมและนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ พร้อมเปิดประสบการณ์ไปกับ เกมไทย Showcase ที่ผู้ร่วมงานจะได้ลองเล่นเกมที่ได้รับการพัฒนาโดยฝีมือคนไทย และพื้นที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ของคนในเครือข่ายและภาคอุตสาหกรรม

 

5. WELL-BEING ZONE: พบกับ Showcase แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ (Health Link) พร้อมการเสวนาในหลากหลายหัวข้อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยเทคโนโลยี Big Datและกาประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP)

 

อกจากนี้ HACKaTHAILAND 2023: DIGITALINFINITY ยังมีเวที Pitching ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพทางความคิดในหลากหลายด้าน ไมาจะเป็น กลุ DIGI-PRENEUR การเฟนหาสุดยอด DIGITAL SOLUTIONS 
เพื่อพลิกโฉมประเทศ ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาทกลุ FUTURE CAREER การแขงขันด้าน DIGITAL SKILLS อยอดอาชีพ
แหงโลกอนาคตและยกระดับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ชิงเงินรางวัลมูลคารวม 2 ล้านบาท และ กลุ YOUTH การแขงขัน HACKATHON by Digital Youth Network กับหัวข้อนวัตกรรมสร้างสรรค์โลกดิจิทัลใน 5 หมวด ประกอบด้วย Startup, Program, Technology, Business และ Activity ชิงเงินรางวัลรวม275,000 บาท กลุม E-COMMERCE การแขงขันของ
เหล่าอินฟลูเอนเซอร์และดิจิทัลคอนเทนต์ครีเอเตอร์หน้าใหม่ ชิงเงินรางวัลรวม 280,000 บาท และ กลุ่ม DIGITAL CONTENT การประชันไอเดียของเหล่าคนทำเกม ทังมืออาชีพและมือสมัครเพื่อเฟนหา The Best Game of depa Game Accelerator Program Batch 3พร้อมรับทุนสำหรับตอยอดผลงานรวม 500,000 บาท

 

ภายในพิธีเปิดยังมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่าง ดีป้า และ Australian-Thai Chamber ofCommerceMalaysian Research Accelerator forTechnology & Innovation (MRANTI) บริษัท ทีบีเอ็นคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีคลาวด์ เอไอ มาประยุกต์ใช้
ในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการเปิดหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคนดิจิทัลกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่(ประเทศไทย) จำกั 
พร้อมกันนี้ยังมีการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนแนวคิดจากกูรูในหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็น 
นายจิติณัฐ อัษฎามงคล ประธาน ONE Championshipประเทศไทย ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทแอสเซนด์ 
มันนี่ จำกัด นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด และ นายคมสันต์ ลี ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ฯลฯ

 

มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัล HACKaTHAILAND 2023: DIGITAL INFINITY ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของคนไทย
ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ด้านดิจิทัลสุดประทับใจแบบไร้ขีดจำกัด เรียนรู้ประโยชน์ของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากำลังคนและเพิ่มศักยภาพให้กับดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย 
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน ขับเคลื่อนประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่สำคัญประชาชนจะมีภูมิคุ้มกันในการรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากโลกอนาคต โดย ดีป้า ประเมินว่า ตลอดระยะเวลา 
2 วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ไม่น้อยกว่า 40,000 คน สามารถสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่า 1,000 ล้านบา ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

 

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่าง ๆ ของงาน HACKaTHAILAND 2023: DIGITALINFINITY ได้ที่ LINE OA: @depaThailand, Facebook Page: HACKaTHAILAND และ Website:www.hackathailand.com

 

###

 

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ตัวแทนประชาสัมพันธ์กิจกรรม HACKaTHAILAND2023: DIGITAL INFINITY
สุจิตรา ชุ่มจันทร (เบน) โทร 08 6387 9373 | ตีรณา มาลย์มาศภาณุ (เฟียต) โทร 08 6387 6554

 


Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 เปิดนิทรรศการ “เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์’ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่