Header Ads Widget

Header ADS

CPF คว้า 5 รางวัลความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชีย Asian Excellence Awards 2022

 CPF คว้า 5 รางวัลความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชีย Asian Excellence Awards 2022  


      บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับ 5 รางวัลเกียรติยศด้านความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชียประจำปี 2565 จากเวที The 12th Asian Excellence Awards 2022 จัดโดย นิตยสาร Corporate Governance Asia เป็นสื่อด้านการเงินที่มุ่งเน้นการกำกับกิจการที่ดีของฮ่องกงและเอเชีย สะท้อนศักยภาพองค์กรชั้นนำระดับสากลที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม

      พิธีมอบรางวัล Asian Excellence Awards จัดขึ้นเป็นปีที่ 12 เพื่อยกย่องผู้บริหารและบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคเอเชีย ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารองค์กร มีธรรมภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดการทางด้านการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นเลิศในระดับสากล ซึ่งในปีนี้ ซีพีเอฟได้รับ 5 รางวัล โดยแบ่งเป็นรางวัลประเภทบุคคล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO)  รางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO)  รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Professional) และได้รับรางวัลประเภทองค์กรอีก 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) และ รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Company) 

      รางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Asia’s Best CEO) มอบให้แก่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร สะท้อนถึงศักยภาพความเป็นผู้นำที่สร้างความสำเร็จและการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ช่วยขับเคลื่อนองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้น

      รางวัล “ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CFO -Investor Relations)  มอบให้แก่ นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้บริหารฝ่ายการเงิน จากความเป็นเลิศในการบริหารการเงินและจัดหาเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

      รางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ยดเยี่ยมแห่งเอเชีย” (Best Investor Relations Professional) มอบให้แก่  นางกอบบุญ ศรีชัย กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ซีพีเอฟ จากความโดดเด่นด้านการสื่อสารข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของนักลงทุนสัมพันธ์ 

      สำหรับรางวัลความเป็นเลิศประเภทองค์กรที่ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัล “บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย” เพื่อยกย่องการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ได้มาตรฐานสูงสุด ขณะที่ รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (Asia’s Best CSR) จากการดำเนินธุรกิจด้วยความคำนึงถึงความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่บริษัทฯ มีสถานประกอบการ 

     รางวัล Asian Excellence Awards 2022 เป็นอีกรางวัลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการดำเนินธุรกิจบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายความยั่งยืน ภายใต้กลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action  ขับเคลื่อนภารกิจ 9 ความมุ่งมั่น ภายใต้ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง”  “สังคมพึ่งตน” และ “ดิน น้ำ ป่าคงอยู่”  เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารบนพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ส่งเสริมสังคมเติบโตไปด้วยกัน ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ  (SDGs) ครบ 17 เป้าหมาย./

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 สามพิธีกรสุดท็อป “กนก-ธีระ-สันติสุข” โชว์ “เสน่ห์ไทย” ครองใจโลก