Header Ads Widget

Header ADS

พม.โดยการเคหะ ฯ.เตรียม มอบของขวัญปีใหม่ . ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย.. ให้กับผู้เช่าบ้านเคหะชุมชนแม่ฮ่องสอน…

 พม.โดยการเคหะ  ฯ.เตรียม มอบของขวัญปีใหม่  . ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย.. ให้กับผู้เช่าบ้านเคหะชุมชนแม่ฮ่องสอน…

       .นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. แม่ฮ่อสอนเปิดเผยว่านายทวีพงษ์ ..วิชัยดิษฐ์  ..ท่านผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ .. ได้มอบหมายให้นายเทพฤทธิ์    ฤทธ์ิณรงค์  ผู้ช่วยผู้ว่า..การเคหะฯ และคณะ ประกอบด้วย รองผู้ว่าการเคหะฯ ผอ.กองช่าง…..  ทีมสำรวจ และซ่อมแซม… การเคหะฯสาขาเชียงใหม่..ลงพื้นที่สำรวจและรับฟัง ปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของผู้เช่า อาศัย เพื่อนำไปออกแบบ และนำเสนอ กรรมการบอร์ดการเคหะแห่งชาติ…. เห็นชอบเพื่ออนุมัติ ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในต้นปี 2566 นี้..

 ….นายเทพฤทธิ์ ฯ ผู้ช่วย ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าอาคารห้องเช่า..การเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน.. มีอายุอาคารประมาณ 49 ปี รับโอนจากกรมประชาสงเคราะห์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 มี จำนวน 69 ยูนิต ประกอบด้วยบ้านแถวชั้นเดียว จำนวน 61 หน่วย อัตราค่าเช่ารายย่อย จำนวน 715 บาทต่อเดือน บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 8 หน่วย อัตราค่าเช่า 880 บาท และมีผู้เช่าเต็มทุกยูนิต อาคารห้องเช่าฯอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 2 ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าปีต่อปี   ..,ปัจจุบันอาคารห้องเช่าฯมีสภาพทรุดโทรม ..วัสดุอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพ.. ระบบไฟฟ้าภายในอาคารเสื่อมสภาพ ระบบระบายน้ำทิ้งอุดตัน ในช่วงฤดูฝน ผู้เช่าอาศัยประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าอาคารฯ สภาพแวดล้อมโดยรอบตัวอาคารฯมีวัชพืชปกคลุม เสี่ยงอันตรายต่อสัตว์มีพิษเข้ามาในตัวอาคาร นายเทพฤทธิ์ ฯ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ดำเนินการออกแบบแบบแปลนปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ได้แก่ หลังคา ..ฝ้าเพดาน ..ประตู ..หน้าต่าง ห้องน้ำ.. ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ..รั้วหน้าบ้าน กำแพงระหว่างบ้าน ..หลังคาหน้าบ้าน(โรงจอดรถ) ระบบท่อระบายน้ำ..ของชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน

…ทั้งนี้ทีมงานจะนำไปออกแบบแปลน และนำเสนองบประมาณ..เพื่อนำเสนอโครงการปรับปรุงอาคารห้องเช่าเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ..ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป..

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 แต่งตั้ง “ไหมไทย สุริยะยรรยง” เป็น MUT สมุทรสงคราม พร้อมสู้ศึกมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024