Header Ads Widget

Header ADS

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)

พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.)

        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) จัดประชุมเพื่อเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.           ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกจากองค์กรเอกชน และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง จำนวน ๑๐ คน โดยในจำนวนนี้จะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จำนวน ๕ คน ซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. ที่มาจากผู้แทนองค์กรเอกชน ๕ คน ได้หมดวาระการปฏิบัติงานในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พม. โดย กรมกิจการผู้สูงอายุในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. ได้ประกาศรับสมัครผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. พร้อมทั้งประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีสิทธิเข้ารับการเลือก ซึ่งปรากฏว่ามีองค์กรที่เสนอชื่อผู้แทนและมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๓๐ องค์กร และมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๑๓๐ คน 

     พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้จัดการประชุมเพื่อเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้องค์กรเอกชนได้ร่วมประชุมและใช้สิทธิเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส.  โดยมี นางสาวชวนชม     จันทะวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็น ประธานการประชุม โดยการประชุมฯ มีพิธีเปิดและชี้แจงวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน การเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน และประกาศผลการเลือกผู้แทนองค์กรเอกชน ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งที่มีคะแนนสูง ๕ ท่านแรก จะได้รับการเสนอชื่อต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กผส. ต่อไป

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 แต่งตั้ง “ไหมไทย สุริยะยรรยง” เป็น MUT สมุทรสงคราม พร้อมสู้ศึกมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024