Header Ads Widget

Header ADS

นายกฯ ประยุทธ์ มอบโล่ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม แก่ ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม ในงานวันคนพิการสากล ปี 2565

นายกฯ ประยุทธ์ มอบโล่ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม แก่ ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม ในงานวันคนพิการสากล ปี 2565 

     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรสนับสนุนคนพิการดีเด่น ระดับ ดีเยี่ยม จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟรวม 13 บริษัท เพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรธุรกิจที่ร่วมสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  ในงานวันคนพิการสากล ปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม" โดยมี นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ นำคณะผู้บริหารบริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ รับโล่รางวัล  ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ  

     นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวว่า ซีพีเอฟภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นองค์กรธุรกิจที่สนับสนุนคนพิการจาก พม. โดยก่อนหน้านี้ ซีพีเอฟได้รับรางวัล "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทย ด้านสนับสนุนคนพิการ" ดีเด่น ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับตอกย้ำการเป็นองค์กรที่ยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างอย่างเท่าเทียม มุ่งเน้นการปกป้องพนักงานในทุกคน ทุกระดับ โดยไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้คนกลุ่มเปราะบาง ภายใต้เป้าหมายความยั่งยืน "CPF 2030 Sustainability in Action"  ผ่านการดำเนินโครงการจัดจ้างคนพิการ ตั้งแต่ปี 2560 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550  ช่วยให้คนพิการมีหลักประกันมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น 

   "บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานหลายภาคส่วนริเริ่มแนวทางต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานที่สร้างประโยชน์กับคนพิการโดยตรง รวมทั้งคนพิการที่อยู่ในชุมชนห่างไกลจากสถานประกอบการของซีพีเอฟ ส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ช่วยให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับสังคมต่อไป" นางสาวพิมลรัตน์ กล่าวปัจจุบัน ซีพีเอฟจัดจ้างคนพิการ 681 คน ซึ่งจำนวนสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยแบ่งเป็นการจัดจ้างคนพิการเป็น 3 รูปแบบตามความเหมาะสม ได้แก่ รูปแบบแรก จัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ รวม 167 คน โดยมอบหมายให้ทำงานในส่วนสำนักงาน สำหรับรูปแบบที่ 2  เป็นการจ้างงานคนพิการเพื่อทำงานให้ชุมชนที่คนพิการอาศัยอยู่ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ รวม 513 คน เช่น จัดจ้างคนพิการช่วยงานโครงการ "เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน" ในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่ซีพีเอฟให้การสนับสนุนในการสร้างความมั่นคงอาหารและโภชนาการในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องมา  35 ปี เป็นผู้ช่วยครูในโรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล และรูปแบบที่ 3 เป็นการให้สัมปทานพื้นที่ให้คนพิการขายของในโรงงาน จำนวน 1 คน นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนจัดจ้างนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย 17 คน อีกด้วย 

     ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟที่ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ 1. บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) 2. บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด  3. บริษัท ซี.พี. เมจิ จำกัด 4. บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดชิ่ง จำกัด 5. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 6. บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จำกัด และ 7. บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด  ขณะที่อีก 5 บริษัทได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ได้แก่ บริษัท 1. ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด 2. บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด 3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด บริษัท 4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด และ5. บริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำกัด./22%20.html

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 DaruNi-ZOLAR ฟิตซ้อมหนัก เตรียมโชว์ในงานMQDC Present bondbond Music Mania:The Wonderland of Fan