Header Ads Widget

Header ADS

ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ

ปลัด พม. เปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ 

     วันนี้ (4 ธ.ค. 65) เวลา 09.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดมหกรรมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มหกรรมเครือข่าย โรงเรียนผู้สูงอายุ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวง พม. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย พร้อมทีม One Home พม. จังหวัดเชียงราย และผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย ตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

     นายอนุกูล กล่าวว่า เครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ของประเทศไทยเกิดจากการร่วมกันของโรงเรียนผู้สูงอายุทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “ร่วมแรง ร่วมใจ ผู้สูงวัย กายใจ เบิกบาน” ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นทักษะชีวิตที่จําเป็นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน อีกทั้วเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ ด้วยการถ่ายทอด ภูมิความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าอยู่คู่กับชุมชนและสังคมตลอดไป

     นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า กระทรวง พม. ได้รับ ความเมตตาจากพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย เป็นพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 2,404 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นภาคเหนือ จํานวน 835 แห่ง ภาคกลาง จํานวน 475 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 804 แห่ง ภาคใต้ จํานวน 290 แห่ง สำหรับจังหวัดเชียงราย มีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุมากที่สุด จํานวนทั้งสิ้น 162 แห่ง และมีชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ จํานวน 18 อําเภอ ปัจจุบัน การดําเนินกิจกรรมของเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุครอบคลุมกิจกรรมใน 5 มิติ ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพ 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี  4) ด้านสภาพแวดล้อมและการบริการสาธารณะ และ 5) ด้านนวัตกรรม 

     นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวง พม. ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุภาคเหนือ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตามนโนบายของรัฐบาล###########

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 แต่งตั้ง “ไหมไทย สุริยะยรรยง” เป็น MUT สมุทรสงคราม พร้อมสู้ศึกมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024