Header Ads Widget

Header ADS

ผู้ว่าการรถไฟฯ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน!!

 "ผู้ว่าการรถไฟฯ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน!!

      ผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คนปัจจุบัน นายนิรุฒ มณีพันธ์  ล่าสุดเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ให้

      ทั้งนี้ นายนิรุฒ มณีพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2511  อายุ 54 ปี สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทสาขาวิชา Master of Laws (LL.M.) Temple University พ.ศ.2539 และสาขาวิชา Master of Comparative Jurisprudence (M.C.J) Howard University พ.ศ. 2538 เนติบัณฑิต พ.ศ.2535 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2531 

      มีผลงานโดดเด่นและทำคุณประโยชน์ให้กับการรถไฟฯ ทั้งพัฒนาและผลักดันจนเกิดโครงการต่างๆที่สำคัญของการรถไฟฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ อาทิ ทางรถไฟทางคู่ รถไฟชานเมืองสายสีแดง โครงการรถไฟความเร็วสูง เป็นต้น รวมถึงการดูแลพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งในสถานการณ์วิกฤตโควิด การทำโครงการ Doctor Train ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจชุมชนคนรถไฟและพี่น้องประชาชนละแวกใกล้เคียง นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น

      ขณะที่ การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยนั้น ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งยังเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาให้กับนักศึกษาในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มหลักสูตรทางด้านการจัดการโลจิสติกส์และการขนส่ง รวมไปถึงกลุ่มวิชาระบบราง


////////////////////////////

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 DaruNi-ZOLAR ฟิตซ้อมหนัก เตรียมโชว์ในงานMQDC Present bondbond Music Mania:The Wonderland of Fan