Header Ads Widget

Header ADS

กระทรวงทรัพย์ฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 66

 กระทรวงทรัพย์ฯ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 66

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราช และ รมว.ทส. “วราวุธ” เป็นประธาน นำพลังร่วมทุกภาคส่วน ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 4 มิ.ย. 66 ที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช คลอง 9 “กรมป่าไม้” ชี้จากการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ส่งผลให้คนไทยร่วมใจดูแทรัพยากร และร่วมลดปัญหาโลกร้อน

วันนี้ (4 มิ.ย. 66 ) เวลา 15.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมป่าไม้ ได้จัดพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ รวมถึงผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในท้องที่จังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 400 คน โดยได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น 15 ชนิดพันธุ์ไม้ อาทิ ต้นกระพี้จั่น ต้นกระทิง ต้นสเม็ดแดง ต้นแคนา ต้นจามจุรี เป็นต้น ณ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมฺพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า “ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยปลูกพันธุ์ไม้มีค่า เพื่อการอนุรักษ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าไม้ รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะจากฝุ่นและหมอกควัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้มีการจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และสถานที่ที่จัดงานในครั้งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่ง โดยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ได้สร้างสถานปฏิบัติธรรมขึ้น และอัญเชิญพระนามของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ขนานนามว่า “สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร)” เพื่อสร้างรมณียสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป” นายวราวุธ กล่าว

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มิถุนายน 2566 และตรงกับวันวิสาขบูชาได้กำหนดจัดขึ้นที่สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช “อมฺพรมหาเถร” คลอง 9 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดได้รับทราบข้อมูล ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ และเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างความเข้าใจและกระตุ้นจิตสำนึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ด้าน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  ถือเป็นอีกวัน  ที่สำคัญของการรณรงค์ ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยการปลูกต้นไม้ร่วมกันของประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในวันนี้ จะนำไปสู่การทำให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

“ที่สำคัญ ยังทำให้ทรัพยากรป่าไม้ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ป่าจากพันธุ์ไม้มีค่า ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมถึงสามารถช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยลดมลภาวะอากาศจากฝุ่นและหมอกควัน อีกทั้งช่วยลดภาวะโลกร้อน” อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!