Header Ads Widget

Header ADS

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นำโดย นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน และ นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืนประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมด้วย นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5จากซ้าย) นายวิจักษณ์ ประดิษฐวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากซ้าย) รวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมที่บริษัทและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

แจกหนังสือเรียนเพื่อเสริมความรู้ ฟรี!! แก่เด็กและเยาวชนทั่วไป