Header Ads Widget

Header ADS

พม. เปิดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” 29 ก.ย. - 3 ต.ค. นี้ สุดคึกคัก!

พม. จัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” 29 ก.ย. - 3 ต.ค. นี้ 
     วันนี้ (29 ก.ย. 65) เวลา 09.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาสพัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการ “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” กล่าวรายงาน พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง”  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างความร่วมมือในการส่งมอบอาหารส่วนเกินที่มีความปลอดภัยสู่ผู้ขาดแคลนอาหาร ระหว่าง กระทรวง พม. กับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์  (SOS)” และพิธีรับมอบรถเข็นคนพิการ จำนวน 500 คัน จากมูลนิธิเวชดุสิต อีกทั้งร่วมรับฟังการกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ผู้บริหารภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้งอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ 
     นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สถาปนาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 เพื่อเป็นหน่วยงานหลักด้านสังคมของภาครัฐในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม  เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือในการทำงานกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งนับถึงวันนี้ เป็นเวลา 20 ปี ที่ประชาชนได้รู้จักกับกระทรวง พม. ที่เริ่มต้นจากการสงเคราะห์มาสู่การพัฒนาและการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยดำเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายทางสังคมของรัฐบาลที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน และนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง พม. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ซึ่งที่ผ่านมา ผลงานของกระทรวง พม. ล้วนเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง สำหรับ ปี 2565 กระทรวง พม. จึงได้จัดงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในภาพรวมของประเทศสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการนำเสนอพัฒนาการและผลงานของกระทรวง พม. ในมิติที่หลากหลาย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วน รวมถึงเป็นโอกาสอันดีในการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปี ของกระทรวง พม. 
     นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง” เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวง พม. กับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หอการค้าสวิส - ไทย หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรม ได้แก่ ภาคตะวันออก จังหวัดขอนแก่น และท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลุ่มเปราะบางให้มีทักษะอาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีทักษะฝีมือ สู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ส่วนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างความร่วมมือในการส่งมอบอาหารส่วนเกินที่มีความปลอดภัยสู่ผู้ขาดแคลนอาหาร ระหว่าง กระทรวง พม. กับมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์  (SOS)” เป็นการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการระบบอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน BCG Model ด้วยการมอบหมายให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และหน่วยงานสังกัดกระทรวง  พม. ช่วยเหลือมูลนิธิฯ ในการนำอาหารส่วนเกินไปส่งมอบต่อผู้ขาดแคลนอาหารอย่างเป็นระบบ 
     นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า  งาน 20 ปี พม. ในวันนี้ คือสิ่งที่บ่งบอกว่าตลอดระยะเวลา 20 ปี กระทรวง พม. ได้ดำเนินงานและมีผลสำเร็จในด้านใดบ้าง  ซึ่งในปีที่ 21 กระทรวง พม. จะเดินหน้าปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการทำงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ปัญหาของประเทศ ปัญหาความยากจน และปัญหาการไม่มีงานทำ โดยการพัฒนาคนและสร้างโอกาส สร้างชีวิต และสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานครั้งนี้ได้เห็นถึงผลงานความสำเร็จของกระทรวง พม. ซึ่งไม่ได้มาจากการดำเนินงานเพียงหน่วยงานเดียว แต่เกิดจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม รวมทั้ง อพม. และจิตอาสา ทั้งนี้ กระทรวง พม. จะเดินหน้าทำต่อไป เพื่อเป้าหมายคือ “ความสุขของประชาชนคือความสำเร็จของพวกเรา”
     นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงาน “20 ปี พม. เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ กระทรวง พม. เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยเข้มแข็งไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจและหลากหลาย แบ่งออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 เวทีกลาง  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ การเสวนาวิชาการ และการแสดงบนเวที  โซนที่ 2 การแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง พม.  โซนที่ 3 การแสดงนิทรรศการและผลงานด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัยและทิศทางการดำเนินงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย และ โซนที่ 4 การแสดงผลงาน Soft Power กระทรวง พม.  การแสดงผลิตภัณฑ์และผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และอาหาร นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ไม่ควรพลาด คือ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ได้นำบ้านทั้งเช่าและเช่าซื้อเป็นจำนวนกว่า 18,000 ยูนิต ในโครงการต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด มาเปิดให้จองด้วยข้อเสนอพิเศษ  อีกทั้งสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) ซึ่งเป็นโรงรับจำนำของรัฐได้จัดกิจกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ราคาพิเศษ ตลอดจนมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกอีกด้วย

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 Bartercard Thailand โชว์ผลงานครึ่งปีแรก พร้อมเผยแผนในอนาคต เตรียมเปิดตัวบริการใหม่ สร้างโอกาสทางธุรกิจแบบไร้ขีดจำกัด