Header Ads Widget

Header ADS

เบเยอร์ ส่งต่อความสุขผ่านค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมนิสิตคณะเภสัช จุฬาฯ

เบเยอร์ ส่งต่อความสุขผ่านค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
กิจกรรมนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด ผู้นำสีนวัตกรรม รักษ์โลก รักคุณ เดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตามนโยบายขององค์กรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ภายใต้โครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” มอบผลิตภัณฑ์สีคุณภาพจากเบเยอร์กว่า 20 แกลลอน ให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมนำผลิตภัณฑ์ไปใช้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบรรยากาศแวดล้อมของโรงเรียนบ้านชวดบัว จังหวัดนครนายก รวมถึงชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยกิจกรรมดังกล่าว นอกจากสร้างรอยยิ้มให้กับชุมชนแล้ว ยังมีส่วนส่งเสริมให้นิสิตจิตอาสา หรือกลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเหมาะสม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งยังเป็นการนำความรู้จากการศึกษามาปฏิบัติงานจริงให้เกิดความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน สอดคล้องกับพันธกิจของสีเบเยอร์ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการประกอบธุรกิจสีของคนไทยตลอดมา
     ร่วมติดตามกิจกรรมดี ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.beger.co.th เฟซบุ๊ก BegerPaint และไลน์ @begerpaint
#สีเบเยอร์ #Beger #BegerBeHappy #สีแห่งความสุข

Post a Comment

0 Comments

News Update !!!

 เปิดนิทรรศการ “เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์’ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่